English

 Slovensky


Vyhľadávanie

Home Služby a produkty Inžiniering a výpočty

Inžiniering a výpočty

VÚEZ, a.s., ponúka výpočet potrubí, prútových a škrupinových konštrukcií pri statickom, dynamickom a seizmickom zaťažení.

Softvér: COSMOS, NEXIS a CAESAR II

Pevnostná analýza potrubných trás

  • Pevnostný výpočet potrubných trás a návrh opatrení na zodolnenie potrubných trás
Pevnostná analýza stavebných objektov

  • Vykonanie nelineárnych výpočtov pre statické a dynamické namáhanie
  • Experimentálne overenie výpočtu na modeli, návrh a zhotovenie modelu, experimentálne skúšky
Technická pomoc pri analýzach spoľahlivosti PSA (pravdepodobnostná bezpečnostná analýza)

  • Vyhľadanie minimálnych hodnôt HCLPF (vysoká miera nízkej pravdepodobnosti zlyhania) z pevnostných analýz potrubných trás
  • Návrh úprav uloženia potrubnej trasy za účelom zvýšenia HCLPF nad požadovanú hodnotu

 
  Copyright 2005 VÚEZ, a.s. Všetky práva vyhradené.

  Programovanie a grafický design Lomtec.com