English city Anglické mesto

Výstavba, zriadenie a prevádzka priemyselného výskumného centra bezpečnostných rizík havárií so stratou chladiva v jadrových elektrárňach

Projekt riešil zriadenie špičkového výskumného centra s modernou a funkčnou infraštruktúrou a príslušným prístrojovým vybavením umožňujúcim špičkový výskum na medzinárodnej úrovni na hodnotenie rizík prevádzky jadrových elektrární pri haváriách so stratou chladiva.

Cieľom projektu bol návrh, výroba, výstavba a využívanie experimentálneho zariadenia na dlhodobé integrované experimenty zamerané na sledovanie:

 • vývoja tlakovej straty na reálnom filtračnom elemente (mierka 1:1),
 • chemického účinku chladiva na trosky izolácie,
 • záťažových prvkov a ich vplyvu na vývoj tlakovej straty,
 • účinku tvorby a hromadenia plynov vnútri filtračných elementov v dôsledku teploty a chemických javov,
 • mechanických účinkov sprchového systému na degradáciu izolácie,
 • "downstream" efektov a komponentov (simulácia palivového článku, výmenníka tepla; inštalované chladiče, ventily,...).

Projekt bol riešený spoločne so zahraničným partnerom (IRSN, Francúzsko) a v období 02/2011 – 01/2015 bol finančne podporený cez Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program Výskum a vývoj.

V porovnaní s predchádzajúcimi experimentálnymi zariadeniami s možnosťou sledovania synergizmu chemických, mechanických a teplotných vplyvov chladiva na degradáciu izolácie, má experimentálne zariadenie VIKTORIA jednak reálne rozmery filtračného systému jadrovej elektrárne, unikátna je teda objemom vody, jej ohrevom a presnou simuláciou a modelovaním stavu v elektrárni vrátane obtekania palivových tyčí. Zautomatizované boli aj hydraulické a ďalšie procesy.

V automatickom systéme na zber údajov možno počas testov sledovať nasledovné veličiny:

 • merané veličiny: teplota (na vstupe/výstupe palivového článku, výmenníku tepla, teplota nádob 1, 4, 5), prietok (na vstupe čerpadla, chladenia výmenníka tepla), tlaková strata (filtra, výmenníka tepla, palivového článku), pH, zakalenie, hladina chladiva,
 • regulované veličiny: teplota roztoku, celkový prietok,
 • počítané veličiny: prepravná rýchlosť, prietoková rýchlosť vo filtri,
 • kvapalné vzorky: analýza s použitím ICP-OES spektrometra na prítomnosť rôznych chemických prvkov (Si, Al, Fe, Ca, Na, Mg,...),
 • úlomky izolácie: skúmanie pomocou špeciálneho elektrónového mikroskopu s röntgenovou mikroanalýzou (SEM-EDS).
Všetky referencie

Lokalita

VÚEZ, a. s.

Riešenia

Návrh, výroba a výstavba experimentálneho zariadenia
Experimentálne skúšky
Výskum a vývoj

Oblasti

Výskumné projekty

Realizácia

2010 - 2015