English city Anglické mesto

Zvyšovanie tesnosti a údržba blokov jadrových elektrární

Projekt rieši zvyšovanie tesnosti hermetickej zóny (HZ) jadrových elektrární s reaktormi VVER 440 (V230 a V213 ) s cieľom minimalizovať úniky rádioaktívnych látok do okolia a zvýšiť tým radiačnú a technickú bezpečnosť prevádzky jadrovej elektrárne.

Projekt zahrnuje riešenia, ktoré slúžia na zvýšenie tesnosti a bezpečnosti blokov jadrovej elektrárne:

  • vypracovanie dokumentácie: technologických postupov, skúšobných postupov, skúšobných predpisov, výkresovej dokumentácie, projektových návrhov, sprievodnej technickej dokumentácie, dokumentácie skutočného vyhotovenia,
  • komplexnú diagnostiku stavu hermetickej výstelky: systém monitorovania stavu hermetickej zóny, odkrývanie betónu vysokotlakovou vodnou technológiou a mechanickým náradím a následná lokalizácia najväčších miest únikov (netesností) na hranici hermetickej zóny pozostávajúcej z hermetickej a nehermetickej oceľovej výstelky, dverí, montážnych poklopov, hermetických a nehermetických priechodiek lokálnymi, individuálnymi a kontrolnými integrálnymi skúškami tesnosti,
  • činnosti na hranici hermetickej zóny: zabezpečenie maximálneho povoleného úniku parovzdušnej zmesi z hermetickej zóny odstraňovaním netesností hranice hermetickej zóny (zváranie, tmelenie, sanácia injektovaním hmôt na báze epoxidov a polyuretánov, ako aj cementových zmesí),
  • vykonávanie periodickej integrálnej skúšky tesnosti, kedy sa zisťuje aktuálna finálna hodnota veľkosti úniku vzduchu z hermetickej zóny, ktorá je jednou z limitných podmienok pre spustenie a chod bloku jadrovej elektrárne.

Realizáciou prác sa zlepšuje tesnosť hermetickej zóny jadrovej elektrárne, a tým sa podstatne navyšuje schopnosť bloku zmierniť následky rôznych stupňov havárií.

Všetky referencie

Lokalita

JE Jaslovské Bohunice V2
JE Mochovce
JE Dukovany, ČR
JE Rovno 1&2, Ukrajina
JE Kola, Rusko
JE Metsamor, Arménsko
JE Paks, Maďarsko

Riešenia

Diagnostika, projektovanie
Integrálne a lokálne skúšky tesnosti
Injektážne práce

Oblasti

Energetika

Realizácia

Dlhotrvajúce zákazky vrátane súčasnosti