English city Anglické mesto

Riadenie ťažkých havárií – riadenie vodíka v hermetickej zóne na blokoch jadrových elektrární

Cieľom projektu bolo výrazne zvýšiť bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární.

Hlavné úlohy systému:

  • zabrániť vzniku vysokých koncentrácií horľavých zmesí výbušných plynov v prostredí, a tým zabrániť narušeniu integrity hermetickej zóny a úniku rádioaktívnych látok,
  • zabezpečiť riadenú likvidáciu vodíka pri reprezentatívnych havarijných sekvenciách (počas scenárov projektových i nadprojektových havárií),
  • zabrániť možnosti vzniku neprijateľných rýchlych foriem horenia H2 v hermetickej zóne

Práce zahrnovali vyhotovenie a inštaláciu rekombinačných modulov.

Použité boli 2 typy pasívnych autokatalytických rekombinátorov (PAR), oba seizmicky a tepelne zodolnené: 20 kusov FR1-750T, 110 kusov FR1-1500T, t.j. spolu v jadrových elektrárňach Jaslovské Bohunice V2 a Mochovce 1&2 130 kusov. Okrem montáže rekombinátorov sa realizovali skúšky zvarových spojov, tesnostné skúšky kotevných platní, stavebná skúška a následne boli vyhotovené protokoly o týchto skúškach.

Predkomplexné a komplexné vyskúšanie bolo nahradené externou skúškou účinnosti a regenerácie katalytických plátov realizovanou na mobilnom zariadení TIRE vo VÚEZ, a. s.

Všetky referencie

Lokalita

JE Jaslovské Bohunice V2
JE Mochovce 1&2

Riešenia

Analýzy, projekt, výroba, montáž a inštalácia
Externá skúška účinnosti regenerácie na mobilnom zariadení TIRE

Oblasti

Energetika

Realizácia

2010 - 2013