English city Anglické mesto


Experimentálny výskum

V oblasti experimentálneho výskumu sa zameriavame na výskum a vývoj bezpečnostných systémov havarijného chladenia aktívnej zóny reaktora (SHChAZ), systémov znižovania tlaku v hermetickej zóne v podmienkach LOCA (havária spojená s únikom chladiva) a na výskum a vývoj v oblasti riadenia ťažkých havárií.

Čo máme za sebou

Spoľahnite sa na naše skúsenosti z realizácie desiatok projektov na Slovensku aj v zahraničí

Foto/video Referencie

Čo ponúkame

Naše služby

V prípade LOCA v kontajnmentoch ľahkovodných reaktorov bude tepelná izolácia potrubí a zariadení spolu s ostatnými materiálmi nachádzajúcimi sa v oblasti zlomu uvoľnená účinkom výronu vysokoenergetickej parovzdušnej zmesi (tzv. JET efekt).

Časť takto roztrieštenej izolácie, ale aj ostatných materiálov, ako napr. strhnuté nátery, korózne produkty (hrdza) a betónový prach (ďalej len záťažové prvky) bude transportovaná k sitovým konštrukciám vertikálne, účinkom práce sprchového systému a horizontálne, účinkom prúdenia havarijného chladiva na podlahe kontajnmentu. Počas prevádzky havarijných čerpadiel dochádza k záchytu a akumulácii vyššie uvedených záťažových prvkov, ktoré môžu znížiť alebo znefunkčniť dlhodobú prácu systémov havarijného chladenia a sprchového systému.

Z hľadiska chemického efektu sú rizikovým faktorom reakčné produkty (zlúčeniny), ktoré môžu vznikať v pohavarijných podmienkach udalosti LOCA. Záťažové prvky nachádzajúce sa v kontajnmente môžu byť čiastočne rozpustené alebo korodované chemickým účinkom havarijného chladiva. Vznikajúce produkty korózie môžu reagovať navzájom alebo s ostatnými zložkami roztoku a následne sa aj vyzrážať a tak vytvoriť ďalšie záťažové prvky z hľadiska práce SHChAZ reaktora.

Tvorbu precipitátov urýchľuje aj proces chladnutia havarijného chladiva. Výskum je zameraný na ohodnotenie vyššie uvedených rizík pri rôznych scenároch LOCA, na overenie funkčnosti bezpečnostných systémov v podmienkach LOCA ako aj na vývoj nových typov sitových konštrukcií s ich následnou validáciou. Výskum a vývoj týchto systémov prebieha v úzkej spolupráci s akademickým sektorom.

V prípade riadenia ťažkých havárií sa výskum a vývoj zameriava na systémy zabezpečujúce chladenie tlakovej nádoby reaktora v podmienkach ťažkých havárií.

Experimentálny výskum prebieha hlavne vo vlastných priestoroch spoločnosti, kde sa nachádzajú experimentálne zariadenia VIKTORIA a HYDRO, ktoré umožňujú testovanie funkčnosti rôznych komponentov bezpečnostných systémov so zohľadnením reálnych podmienok (teplota, zloženie chladiva) počas havárie LOCA aj ťažkých havárií.