LABORATÓRIUM MERANIA EMISIÍ

Spoločnosť VÚEZ, a.s., Levice, viac ako 20 rokov poskytuje kvalitné a profesionálne služby pre prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia v oblasti vykonávania meraní emisií látok znečisťujúcich ovzdušie (TZL, CO, NOx, SO2) a ostatné súvisiace činnosti v oblasti ochrany ovzdušia. Merania vykonáva kvalifikovaný personál najmodernejšou meracou technikou, ktorá je pravidelne metrologicky overovaná a plní požiadavky referenčných metodík merania.

Spoločnosť poskytuje zákazníkovi prostredníctvom svojho skúšobného laboratória komplexné riešenia jeho požiadaviek a potrieb v týchto oblastiach:

  • oprávnené merania emisií znečisťujúcich látok na účely konania orgánov ochrany ovzdušia  na základe osvedčenia o akreditácii (S-249) a osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek (N-011) udelených Slovenskou národnou akreditačnou službou; oprávnená organizácia musí preukázať svoju spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne plnením požiadaviek STN EN ISO/IEC 17025 a CEN/TS 15675 pre špecifickú oblasť oprávnených meraní emisií podľa § 20 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov:
  • diskontinuálne merania hodnôt emisných veličín, ktorými sú vyjadrené emisné limity;
  • diskontinuálne merania hodnôt emisných veličín na účel výpočtu množstva emisie pre vybrané znečisťujúce látky;
  • technologické merania emisií znečisťujúcich látok, ktoré vykonávajú pracovníci meracej skupiny podľa príslušných technických noriem ako neakreditované skúšky v rozsahu oprávnených meraní; zabezpečujú ich rovnakými technickými prostriedkami (prístrojmi a zariadeniami) ako pri oprávnených meraniach;
  • garančné merania v energetickom priemysle.

 

Kontakt:   Ing. Vojtech Soltész, PhD., vedúci LME – 0903 252 134

                  RNDr. Peter Salinka – 0911 530 233

                  Ing. Ondrej Duchon – 0903 714 732

LABORATÓRIUM MERANIA EMISIÍ

Spoločnosť VÚEZ, a.s., Levice, viac ako 20 rokov poskytuje kvalitné a profesionálne služby pre prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia v oblasti vykonávania meraní emisií látok znečisťujúcich ovzdušie (TZL, CO, NOx, SO2) a ostatné súvisiace činnosti v oblasti ochrany ovzdušia. Merania vykonáva kvalifikovaný personál najmodernejšou meracou technikou, ktorá je pravidelne metrologicky overovaná a plní požiadavky referenčných metodík merania.

Spoločnosť poskytuje zákazníkovi prostredníctvom svojho skúšobného laboratória komplexné riešenia jeho požiadaviek a potrieb v týchto oblastiach:

  • oprávnené merania emisií znečisťujúcich látok na účely konania orgánov ochrany ovzdušia  na základe osvedčenia o akreditácii (S-249) a osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek (N-011) udelených Slovenskou národnou akreditačnou službou; oprávnená organizácia musí preukázať svoju spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne plnením požiadaviek STN EN ISO/IEC 17025 a CEN/TS 15675 pre špecifickú oblasť oprávnených meraní emisií podľa § 20 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov:
  • diskontinuálne merania hodnôt emisných veličín, ktorými sú vyjadrené emisné limity;
  • diskontinuálne merania hodnôt emisných veličín na účel výpočtu množstva emisie pre vybrané znečisťujúce látky;
  • technologické merania emisií znečisťujúcich látok, ktoré vykonávajú pracovníci meracej skupiny podľa príslušných technických noriem ako neakreditované skúšky v rozsahu oprávnených meraní; zabezpečujú ich rovnakými technickými prostriedkami (prístrojmi a zariadeniami) ako pri oprávnených meraniach;
  • garančné merania v energetickom priemysle.

 

Kontakt:   Ing. Vojtech Soltész, PhD., vedúci LME – 0903 252 134

                  RNDr. Peter Salinka – 0911 530 233

                  Ing. Ondrej Duchon – 0903 714 732