OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Firma VÚEZ, a.s. je prevádzkovateľom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR), ako aj zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len zákon), tzn. právnická osoba, ktorá určila účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

„Osobné údaje“ sú podľa čl. 4 GDPR akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor alebo prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

„Spracúvanie“ je podľa čl. 4 GDPR operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zmena, vyhľadávanie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľ definoval nasledovné dotknuté osoby, ktorých sa spracúvané osobné údaje týkajú:

 • Zamestnanci, ako aj bývalí a potenciálni zamestnanci (uchádzači o zamestnanie)
 • Rodinní príslušníci zamestnancov
 • Akcionári
 • Štatutári a členovia dozornej rady
 • Obchodní partneri
 • Nájomníci
 • Náhodní návštevníci

Prevádzkovateľ pripravil k 25. máju 2018, kedy vstúpil do účinnosti zákon, aj GDPR, internú dokumentáciu o spracovaní a ochrane osobných údajov dostupnú zamestnancom, štatutárom a členom dozornej rady. Zároveň vyškolil zamestnancov, ktorí majú prístup k osobným údajom, aby spracúvali osobné údaje v súlade so zásadami, politikou ochrany osobných údajov, pokynmi, bezpečnostnými organizačnými, personálnymi a technickými opatreniami prevádzkovateľa.

Nájomníci boli oboznámení podľa §-u 19 zákona o spracovaní osobných údajov oficiálnym listom.

Náhodní návštevníci sú o kamerovom zázname v priestoroch prevádzkovateľa (chodba, vestibul, parkovisko) informovaní prostredníctvom príslušného piktogramu.

Prevádzkovateľ týmto informuje o spracovaní osobných údajov dotknuté osoby:

 1. Obchodní partneri:
  1. Účel spracovania:
   • Vedenie dokumentov podateľne a databázy dodávateľov a odberateľov
   • Účtovná agenda
  2. Právny základ spracovania:
   • Oprávnený záujem prevádzkovateľa (uzatváranie nových kontraktov)
   • Prípadne už existujúca zmluva
   • Legislatíva (zákon č. 513/1991 Zb. – Obch. zákonník, daňové a účtovné zákony,...)
  3. Evidované údaje: bežné osobné údaje – titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, zamestnávateľ, mailová adresa, telefónne číslo
  4. Kategória príjemcov a prenos do tretích krajín: neuskutočňuje sa
  5. Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, resp. pre potreby účtovníctva 10 rokov
 2. Náhodní návštevníci:
  1. Účel spracovania: ochrana majetku prevádzkovateľa
  2. Právny základ spracovania:
   • Oprávnený záujem
   • Zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník
  3. Evidované údaje: kamerový (video alebo foto) záznam
  4. Kategórie príjemcov: v prípade trestného činu – policajné zložky SR
  5. Prenos do tretích krajín: neuskutočňuje sa
  6. Doba uchovávania osobných údajov: 15 dní
 3. Potenciálni zamestnanci:
  1. Účel spracovania: vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie
  2. Právny základ spracovania:
   • Zákon č. 311/2001 Zb. - Zákonník práce. Na základe zákonníka práce prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pri výberových konaniach na konkrétnu pozíciu v rámci predzmluvných vzťahov až do doby výberu vhodného uchádzača a uzatvorenia pracovnej zmluvy.
   • Súhlas. Ak máte záujem o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, priložte, prosím, k Vášmu životopisu, motivačnému listu a žiadosti aj tento súhlas.
  3. Evidované údaje: bežné osobné údaje poskytované v životopise, žiadosti o zamestnanie a motivačnom liste
  4. Kategórie príjemcov a prenos do tretích krajín: neuskutočňuje sa
  5. Doba uchovávania osobných údajov:
   • Do ukončenia výberového konania
   • 2 roky, resp. podľa udeleného súhlasu

 

Dotknuté osoby majú v súlade s GDPR a zákonom tieto práva:

 • Právo na prístup k údajom
 • Právo na opravu a doplnenie
 • Právo na výmaz („zabudnutie“)
 • Právo na obmedzenie spracúvania
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov)
 • Právo na náhradu škody
 • Právo na odvolanie súhlasu

Kontaktná osoba: Ing. Viktória Valachovičová, PhD., personalistka a mzdová účtovníčka

valachovicova.viktoria@vuez.sk, tel. číslo: 036/6355 307

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Firma VÚEZ, a.s. je prevádzkovateľom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR), ako aj zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len zákon), tzn. právnická osoba, ktorá určila účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

„Osobné údaje“ sú podľa čl. 4 GDPR akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor alebo prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

„Spracúvanie“ je podľa čl. 4 GDPR operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zmena, vyhľadávanie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľ definoval nasledovné dotknuté osoby, ktorých sa spracúvané osobné údaje týkajú:

 • Zamestnanci, ako aj bývalí a potenciálni zamestnanci (uchádzači o zamestnanie)
 • Rodinní príslušníci zamestnancov
 • Akcionári
 • Štatutári a členovia dozornej rady
 • Obchodní partneri
 • Nájomníci
 • Náhodní návštevníci

Prevádzkovateľ pripravil k 25. máju 2018, kedy vstúpil do účinnosti zákon, aj GDPR, internú dokumentáciu o spracovaní a ochrane osobných údajov dostupnú zamestnancom, štatutárom a členom dozornej rady. Zároveň vyškolil zamestnancov, ktorí majú prístup k osobným údajom, aby spracúvali osobné údaje v súlade so zásadami, politikou ochrany osobných údajov, pokynmi, bezpečnostnými organizačnými, personálnymi a technickými opatreniami prevádzkovateľa.

Nájomníci boli oboznámení podľa §-u 19 zákona o spracovaní osobných údajov oficiálnym listom.

Náhodní návštevníci sú o kamerovom zázname v priestoroch prevádzkovateľa (chodba, vestibul, parkovisko) informovaní prostredníctvom príslušného piktogramu.

Prevádzkovateľ týmto informuje o spracovaní osobných údajov dotknuté osoby:

 1. Obchodní partneri:
  1. Účel spracovania:
   • Vedenie dokumentov podateľne a databázy dodávateľov a odberateľov
   • Účtovná agenda
  2. Právny základ spracovania:
   • Oprávnený záujem prevádzkovateľa (uzatváranie nových kontraktov)
   • Prípadne už existujúca zmluva
   • Legislatíva (zákon č. 513/1991 Zb. – Obch. zákonník, daňové a účtovné zákony,...)
  3. Evidované údaje: bežné osobné údaje – titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, zamestnávateľ, mailová adresa, telefónne číslo
  4. Kategória príjemcov a prenos do tretích krajín: neuskutočňuje sa
  5. Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, resp. pre potreby účtovníctva 10 rokov
 2. Náhodní návštevníci:
  1. Účel spracovania: ochrana majetku prevádzkovateľa
  2. Právny základ spracovania:
   • Oprávnený záujem
   • Zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník
  3. Evidované údaje: kamerový (video alebo foto) záznam
  4. Kategórie príjemcov: v prípade trestného činu – policajné zložky SR
  5. Prenos do tretích krajín: neuskutočňuje sa
  6. Doba uchovávania osobných údajov: 15 dní
 3. Potenciálni zamestnanci:
  1. Účel spracovania: vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie
  2. Právny základ spracovania:
   • Zákon č. 311/2001 Zb. - Zákonník práce. Na základe zákonníka práce prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pri výberových konaniach na konkrétnu pozíciu v rámci predzmluvných vzťahov až do doby výberu vhodného uchádzača a uzatvorenia pracovnej zmluvy.
   • Súhlas. Ak máte záujem o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, priložte, prosím, k Vášmu životopisu, motivačnému listu a žiadosti aj tento súhlas.
  3. Evidované údaje: bežné osobné údaje poskytované v životopise, žiadosti o zamestnanie a motivačnom liste
  4. Kategórie príjemcov a prenos do tretích krajín: neuskutočňuje sa
  5. Doba uchovávania osobných údajov:
   • Do ukončenia výberového konania
   • 2 roky, resp. podľa udeleného súhlasu

 

Dotknuté osoby majú v súlade s GDPR a zákonom tieto práva:

 • Právo na prístup k údajom
 • Právo na opravu a doplnenie
 • Právo na výmaz („zabudnutie“)
 • Právo na obmedzenie spracúvania
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov)
 • Právo na náhradu škody
 • Právo na odvolanie súhlasu

Kontaktná osoba: Ing. Viktória Valachovičová, PhD., personalistka a mzdová účtovníčka

valachovicova.viktoria@vuez.sk, tel. číslo: 036/6355 307