English city Anglické mesto

Projekt „Digitalizácia robotizovaného pracoviska zvárania (DIROZ)“

Prijímateľ: VÚEZ, a. s., Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice

Partner projektu: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava

Miesto realizácie: Levice, Tlmače (kat. územie Rybník)

Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je výskum a vývoj inteligentného riadiaceho systému robotizovaného zváracieho pracoviska. Návrh tohto systému zohľadňuje moderný koncept priemyselnej výroby – Priemysel 4.0. Súčasťou projektu je vytvorenie digitálnej databázy údajov pre zváranie, inteligentného rozhrania HMI a využitie autonómnych robotov schopných adaptívne sa prispôsobovať na zmeny vo výrobe. Vzniknuté inovácie, ktoré vytvoria inteligentný systém robotizovaného zvárania, budú integrované do plánovaného prototypu pracoviska využívaného na zváranie v maloobjemovej výrobe.

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 621 287,44 EUR

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.