English city Anglické mesto

Projekt „Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby (IZVAR)“

Prijímateľ: VÚEZ, a. s., Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice

Partner projektu: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava

Miesto realizácie: Levice, Tlmače (kat. územie Rybník)

Stručný opis projektu:
Cieľom výskumnej a inovačnej časti projektu pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby bol celkový návrh a realizácia efektívneho robotického pracoviska zvárania malého počtu výrobkov s vysokou premenlivosťou a pridanou hodnotou.

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 1 567 919,- EUR

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.