English city Anglické mesto

Meranie deformácie na dolných vrátach ľavej plavebnej komory VD Gabčíkovo

Hlavným cieľom bol vývoj a realizácia systému prevádzkového merania deformácie na dolných vrátach plavebnej komory počas jej napúšťania.

Úlohou bolo realizovať meranie pomocou unikátnej meracej metodiky, ktorá doposiaľ pre danú technickú oblasť nebola aplikovaná. Merací cyklus bol riadený PLC S7-300 a namerané údaje boli vyhodnocované a vizualizované softvérom In-Touch. Zozbierané dáta boli archivované a následne sprístupnené užívateľom v MS-SQL serveri a publikované pomocou Report servera.

V roku 2012 bol systém na meranie deformácií a postup meraní zapísaný ako úžitkový vzor          č. 6206 vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Realizované úlohy:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie, návodov na používanie
  • Výroba a montáž meracieho systému
  • Naprogramovanie meracieho systému, vizualizácie a archivácie údajov
  • Oživenie, testovanie a uvedenie do prevádzky
Všetky referencie

Lokalita

Vodohospodárska výstavba, š. p.

Riešenia

Projekt
Montáž
Oživenie

Oblasti

Industry 4.0

Technológie

InTouch
STEP7

Realizácia

2007