SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA

Integrovaný manažérsky systém a kvalifikačné predpoklady

Konkurencieschopnosť spoločnosti je v značnej miere závislá od schopnosti preukázať, že spoločnosť rozumie potrebám svojich zákazníkov a všetkých zainteresovaných strán. K zvyšovaniu dôveryhodnosti prispievajú aj certifikované systémy riadenia, a to systém kvality vo zváraní (podľa normy ISO 3834-2) a integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý spája:

 • systém manažérstva kvality, podľa normy ISO 9001,
 • environmentálny manažérsky systém, podľa normy ISO 14001,
 • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, podľa normy ISO 45001.

Jednotlivé systémy manažérstva IMS boli certifikované renomovanou certifikačnou spoločnosťou Lloyd’s Register Quality Assurance. Systém kvality vo zváraní certifikoval Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR. Pre zabezpečenie plnenia legislatívnych predpisov a plnenia požiadaviek zákazníkov v nadväznosti na zameranie zákazkovej náplne je VÚEZ, a.s., držiteľom oprávnení od Technickej inšpekcie Nitra, SÚJB ČR, Ministerstva školstva SR, ČEZ, a.s., SE, a.s., Energoatom (Ukrajina), Invensys Wonderware (USA) a ÉMI Budapest (Maďarsko).

Naša spoločnosť venuje veľkú pozornosť aj rozvoju kvalifikácie personálu pre zabezpečenie požiadaviek zákazníkov a legislatívy. Pracovníci získali osvedčenia v oblasti:

 • odbornej spôsobilosti vo výstavbe na projektovú činnosť
 • odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
 • odbornej spôsobilosti na výkon skúšok tlakových zariadení
 • odbornej spôsobilosti na výkon NDT skúšok (VT, PT, MT, LT, UTT, UT)

 

 

 

 

SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA

Integrovaný manažérsky systém a kvalifikačné predpoklady

Konkurencieschopnosť spoločnosti je v značnej miere závislá od schopnosti preukázať, že spoločnosť rozumie potrebám svojich zákazníkov a všetkých zainteresovaných strán. K zvyšovaniu dôveryhodnosti prispievajú aj certifikované systémy riadenia, a to systém kvality vo zváraní (podľa normy ISO 3834-2) a integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý spája:

 • systém manažérstva kvality, podľa normy ISO 9001,
 • environmentálny manažérsky systém, podľa normy ISO 14001,
 • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, podľa normy ISO 45001.

Jednotlivé systémy manažérstva IMS boli certifikované renomovanou certifikačnou spoločnosťou Lloyd’s Register Quality Assurance. Systém kvality vo zváraní certifikoval Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR. Pre zabezpečenie plnenia legislatívnych predpisov a plnenia požiadaviek zákazníkov v nadväznosti na zameranie zákazkovej náplne je VÚEZ, a.s., držiteľom oprávnení od Technickej inšpekcie Nitra, SÚJB ČR, Ministerstva školstva SR, ČEZ, a.s., SE, a.s., Energoatom (Ukrajina), Invensys Wonderware (USA) a ÉMI Budapest (Maďarsko).

Naša spoločnosť venuje veľkú pozornosť aj rozvoju kvalifikácie personálu pre zabezpečenie požiadaviek zákazníkov a legislatívy. Pracovníci získali osvedčenia v oblasti:

 • odbornej spôsobilosti vo výstavbe na projektovú činnosť
 • odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
 • odbornej spôsobilosti na výkon skúšok tlakových zariadení
 • odbornej spôsobilosti na výkon NDT skúšok (VT, PT, MT, LT, UTT, UT)