English city Anglické mesto

Systémy manažérstva

Integrovaný manažérsky systém (IMS) a kvalifikačné predpoklady

Konkurencieschopnosť spoločnosti je v značnej miere závislá od schopnosti preukázať, že rozumie potrebám svojich zákazníkov a všetkých zainteresovaných strán. K zvyšovaniu dôveryhodnosti prispievajú aj certifikované systémy manažérstva, a to systém kvality vo zváraní (podľa normy ISO 3834-2) a integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý zahrňuje:

  • systém manažérstva kvality, podľa normy ISO 9001,
  • environmentálny manažérsky systém, podľa normy ISO 14001,
  • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, podľa normy ISO 45001.

Jednotlivé systémy manažérstva IMS boli certifikované renomovanou certifikačnou spoločnosťou Lloyd’s Register Quality Assurance. Systém kvality vo zváraní certifikoval Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR. Pre zabezpečenie plnenia legislatívnych predpisov a plnenia požiadaviek zákazníkov v nadväznosti na zameranie zákazkovej náplne je VÚEZ, a. s., držiteľom oprávnení od Technickej inšpekcie Nitra, Slovenských elektrární, a. s., Ministerstva školstva SR, ČEZ, a. s., SÚJB ČR, Energoatom (Ukrajina), Invensys Wonderware (USA) a ÉMI Budapest (Maďarsko).

Naša spoločnosť venuje veľkú pozornosť aj zvyšovaniu kvalifikácie personálu s cieľom splniť požiadavky zákazníkov a legislatívy. Pracovníci získali osvedčenia v oblasti:

  • odbornej spôsobilosti vo výstavbe na projektovú činnosť,
  • odbornej spôsobilosti v elektrotechnike,
  • odbornej spôsobilosti na výkon skúšok tlakových zariadení,
  • odbornej spôsobilosti na výkon nedeštruktívnych skúšok (VT, PT, MT, LT, UTT, UT).

Certifikát - ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018

Certifikát - ISO 3834

Všeobecné obchodné podmienky

Plán rodovej rovnosti VÚEZ, a. s. (Gender Equality Plan)