English city Anglické mesto

Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť VÚEZ, a. s., sa počas svojej existencie vyprofilovala na aktívnu výskumno-vývojovú, inžiniersku, výrobnú a montážnu organizáciu s vysokým podielom intelektuálnych, vývojových, predvýrobných etáp a kontrolných činností.

VÚEZ, a. s., sa aktívne podieľa na neustálom zvyšovaní bezpečnosti, prevádzkovej spoľahlivosti a zlepšovaní ekologických parametrov technologických zariadení a stavebných objektov s dôrazom na energetické zariadenia.

Nižšie uvedené špecializované a neštandardné činnosti v energetike a na vyhradených technických zariadeniach sa realizujú v komplexnom reťazci:

výskum – vývoj – projekt – inžiniering – výroba – montáž – servis – obchod

  • zvyšovanie bezpečnosti jadrových elektrární,
  • výskum a vývoj energetických zariadení a robotických systémov,
  • automatizácia priemyselných procesov,
  • servisné merania a diagnostika,
  • garančné skúšky energetických zariadení,
  • výroba a montáž elektrických a tlakových zariadení,
  • injektáž železobetónových konštrukcií proti priesakom,
  • implementácia robotických systémov.

Spoločnosť je členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovenskej komory stavebných inžinierov, Slovenskej nukleárnej spoločnosti, Slovenského jadrového fóra, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií a je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.