English city Anglické mesto

História a míľniky

1974

Zriadenie Výskumného ústavu energetických výmenníkov tepla v rámci SES Tlmače (VÚEVT)

1974
1975

1975

Vytvorenie odboru Výskumu jadrových komponentov

1977

Vytvorenie oddelenia experimentálneho overovania

1977
1981

1981

Vytvorenie odboru realizácia experimentálnych a prototypových zariadení

1996

Privatizácia VÚEZ, š. p., Tlmače, zmena názvu, sídla a organizačnej štruktúry spoločnosti

1996
1997

1997

Zmena názvu a právnej formy na VÚEZ, a. s.

1999

Získanie certifikátu systému manažérstva kvality

1999
2001

2001

Výstavba experimentálnych zariadení Elisa, Ivana a Manon na skúmanie degradácie izolácie v dôsledku chemických, teplotných a mechanických účinkov vody

2008

Podpísanie prvých zmlúv s partnermi z oblasti jadrovej energetiky z východnej Európy (Ukrajina, Rusko, ...)

2008
2009

2009

Získanie certifikátu spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

2010

Certifikácia spoločnosti na integrovaný systém manažérstva

2010
2011

2011

Výstavba skúšobného zariadenia Viktória na skúmanie bezpečnostných rizík havárií so stratou chladiva v jadrových elektrárňach

2015

Postúpenie VÚEZ, a. s., zo subdodávateľskej pozície medzi hlavných dodávateľov Slovenských elektrární, a. s., v rámci projektu dostavby elektrárne Mochovce 3&4

2015
2019

2019

Vybudovanie prototypového robotického pracoviska zvárania na výskumno - vývojové účely v oblasti pokročilej robotiky a implementácie princípov Industry 4.0

2022

Úspešné vykonanie periodickej integrálnej skúšky tesnosti (nultý PERIS) na 3. bloku elektrárne Mochovce schválenej Úradom jadrového dozoru SR ako nevyhnutný predpoklad pre spustenie bloku do prevádzky

2022